За мен

 
 

Ирина Колева – старши начален учител 

и учител по английски език 

в ОУ „Райна Княгиня” – гр. Пловдив

 

 

Образование и обучение:

 

7.04.2014 - 20.04.2014 г. - Двуседмично обучение за учители по английски език в начален курс в Белфаст, Ирландия. Тема Език и практическа методология: креативност в класната стая –  обучение за преподаване и учене на чужд език” по секторна програма “Коменски” Индивидуални  квалификационни  дейности, към ЦРЧР направление "Учене през целия живот

 

13.02.2012 – 27.04.2012 г.   Онлайн курс Primary Essentials - Teacher Training Course към British Council, Bulgaria

 

18.12.2008 г.  Завършено обучение „Компютърни умения и презентации”  към Министерството  на образованието и науката и Национален педагогически център

 

30.06. 2006 г. Удостоверение за професионална квалификация по Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата І-Іклас към СУ „ Св. Климент Охридски”

 

2004 –2005 г. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – магистър -  придобита квалификация професионална квалификация – УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛЕН КУРС - ПУ „П. Хилендарски”

 

2.07.2001 – 31.07.2003 г. Следдипломна квалификация за придобиване на допълнителна професионална квалификация - НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - ПУ „П. Хилендарски”

 

1992 – 1996 г. завършва НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА -  магистър - ПУ „П. Хилендарски”

 

 

Придобити сертификати от конференции и семинари:

 

9.12.2013 г. Удостоверение за завършен курс на тема „Интерактивни техники в обучението” – СУ „Св. Климент Охридски”

 

25.11.2013 г. Сертификат за участие в обучение на учители  на теми: „Система от текстови задачи в обучението по математика в началния курс” и „Мястото на мултимедийните продукти в урока в началния етап” – „Анубис- Булвест „ООД

 

23.11. 2013 г. Сертификат за завършен квалификационен курс на тема: „Иновативни методи на работа. Анализ на професионални ситуации” – Международен образователен консултативен център

 

25.04.2013, Oxford University Press

Участие в обучение How to get students speaking

Сертификат

 

20.04.2013, Oxford University Press, Professional Development

Участие в Second Oxford National Conference 2013, Sofia, Bulgaria

Teмa Creating Global Classroom

Сертификат

 

13. 03.2012 г. Oxford University Press

Участие в обучение Grammar for young learners

Сертификат

 

5.12.2012, Oxford University Press

Участие в обучение Teaching Primary English in the 21st century

Сертификат

 

5 .11.2011 г. Удостоверение за успешно завършен курс – „УВР – общуване и оценяване” - „Скорпио-46” ЕООД Пловдив

 

9.09.2009 г. Oxford University Press

Участие в обучение Happy House 1

Сертификат

 

15.10.2008 г. Удостоверение за завършен курс на тема „Създаване на електронни учебни материали  с Folio Director”

 

18.04.2008 г. Oxford University Press

Участие в обучение English Language Teaching Seminar  - Motivating Students to Learn English in the Classroom

Сертификат

 

18.12.2007 г. Express Publishing

Teacher Training Seminar Interactive Whiteboard: Capture your Students’ Attention Using Last Technology in the EFL Classroom

Сертификат

 

Февруари 2006 г. Pearson Longman

Teacher Training Seminar Use it or Lose it! Practical classroom system for remember English

Сертификат